Ställage en glömd FARA?

KÖPT-BYGGT-GLÖMT?

Underhåll och efterkontroller av sina ställage! Då olyckan inträffar kan det vara försent att lära sig ansvar!

Påföljd kan bli både böter och fängelse enligt arbetsmiljölagen och brottsbalken för arbetsgivare… Till det tillkommer stora kostnader för nytt ställage, produkter blir obrukbara, arbetskostnader för uppbyggnation, kanske inga försäkringspengar, skador på arbetstagare och kunder och om det vill sig riktigt riktigt illa en familj som får sörja sin käresta…

Är du som arbetsgivare berörd av att ha ett kontrollerat säkert lager?

Säkerhetskontroll / Besiktning av lagerinredningssystem

KJK har certifierade besiktningsmän enligt DNV för lagerinredningssystem. De periodiska/årsbesiktningarna hos företag är indelade i Sverige i regionsturer.

DNV är en organisation som har sin ackreditering från den svenska kvalitet- och säkerhetsmyndigheten SWEDAC. Årligen kontrollerar DNV sina certifierade besiktningsmän som i sin tur skall hjälpa till att göra våra arbetsplatser säkrare från olyckor och göra arbetsgivare mer ansvarstagande om arbetsmiljöarbetet på sitt företag.

BESIKTNINGAR

Besiktningens huvudsyfte är att tillse säkerheten mot fara för personlig hälsa på en arbetsplats. Vid besiktningar upprättas protokoll och layouter över besiktningsområdet. Besiktningar utförs som okulär kontroll av utsatta delar på/runt ställage.

Kontroll sker av t.ex skador, skydd, underlag, belastningar, märkningar, gods, m.m. Vid skador/områden med risker definieras detta med olika färger. Röd, Gul eller Grön påvisar skadans/områdets risk eller nivå och när åtgärd skall utföras. Opartiska periodiska besiktningar görs årsvis. Även skall besiktningar ske efter ombyggt-, tillbyggt- , flyttat- och nyuppsatt ställage.

Besiktningarna sker i enlighet med riktlinjer i Svensk SS och Svensk-Europeisk SS-EN standard för ställage samt arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter. Risk- och kostnadseffektivt är att låta en besiktningsman analysera behov innan köp och montage av ställage.

ARBETSMILJÖLAGEN

Utdrag från arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter.

Kap.1 Lagens ändamål och tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Kap.2 Arbetsmiljölagens beskaffenhet

4 §

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elström eller liknande.

5 §

Maskiner, redskap, och andra tekniska anordningar skalll vara så beskaffade och placerade samt brukas på sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

Kap.3 Allmänna skyldigheter

2 §

Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

2a §

Arbetsgivaren ska synstematiskt planera leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds detta.

Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidplaneras. Arbetsgivare ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbete med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Kap.8 Påföljder

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreläggande eller förbud som har meddelats med stöd av 7 kap(tillsyn). 7-9 §§. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller förbudet har förenats med vite.

5 §

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket får föreskriva att en särskild avgift skall betalas om överträdelse har skett av en föreskrift som har meddelats med stöd av ett bemyndigande i något avseende som anges i 4 kap. 1-3 eller 8 § första stycket. Avgiften skall betalas även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

En sådan föreskrift skall ange hur avgiften beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet skall kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. Avgiften skall vara lägst 1 000 och högst 100 000 kronor.

6 §

Avgiften skall påföras den fysiska eller juridiska person (arbetsgivaren) som drev den verksamhet där överträdelsen skedde.

OBS! Även tillämpning av brottsbalken kan träda ikraft.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning; AFS 2006:4

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller användning av arbetsutrustning i arbetet.

Arbetsutrustning med särskilda risker

15 §

Om arbetsutrustning kan medföra särskild risk för ohälsa eller olycksfall, skall arbetet ordnas så att bara de som har till uppgift att använda utrustningen får göra detta. De som sköter kontroll, reparation, ändringar, service, rengöring och underhåll av en sådan anordning skall vara särskild utsedda.

Underhåll och kontroll

17 §

Så länge en arbetsutrustning används skall den underhållas så att den uppfyller gällande krav.

18 §

Om säkerheten beror på hur installationen har utförts, skall arbetsutrustningen kontrolleras efter installation men innan den tas i bruk första gången, för att säkerställa att den är korrekt installerad och fungerar väl. Detsamma gäller när utrustningen har flyttats och monterats på en ny plats.

19 §

En arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer skall genomgå regelbundna kontroller och vid behov regelbundna prov.

20 §

Varje gång något ovanligt har inträffat som kan påverka säkerheten hos en arbetsutrustning negativt, t.ex. ombyggnad, olycka, olika naturfenomen eller långa stilleståndsperioder, skall särskilda kontroller göras.

21 §

Resultaten av kontroller enligt 18–20 §§ skall dokumenteras och en bedömning göras av vilka åtgärder som behöver vidtas. När en arbetsutrustning används utanför företaget skall den åtföljas av ett bevis på när den senaste kontrollen utfördes.

Bilaga A AFS 2006:4

A 2.9 Fallande föremål och utkast

En arbetsutrustning, som medför risk på grund av fallande föremål eller något som kastas ut, skall ha lämpliga skyddsanordningar anpassade efter riskerna.

A 2.12 Materialbrott

Lämpliga skyddsåtgärder skall vidtas när det finns risk för att en arbetsutrustning skall sprängas, eller för brott på dess delar, och det kan medföra risker för säkerhet och hälsa.

A 3.2 Pallställ och andra lagerställ

Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlaster per sektion och maxlast per bärplan. Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.

Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.

Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts igenom stället (s.k. genomskjutningsskydd), om det inte är uppenbart onödigt.

Skydd mot skada genom ras AFS 1981:15

1 §

Med ras avser i dessa föreskrifter dels ras av gods, sten, massor, löst material och liknande, dels ras och vältning av enstaka eller flera föremål och anordningar.

2 §

Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom ras förebyggs.

3 §

Underlag och konstruktion som belastas skall ha betryggande bärighet. Förändringar i bärigheten t.ex. på grund av belastning, vibration, fuktighetsförändring, väderlek, reparations- eller ändringsarbeten skall beaktas.

8 §

Skyddsanordning mot ras skall normalt vara dimensionerad för den belastning den kan antas bli utsatt för. Särskild uppmärksamhet ägnas därvid åt förekommande infästningar.

12 §

Gods och andra föremål skall ställas, läggas, hängas, staplas eller på annat sätt placeras och hanteras så att risk för ras motverkas. Stapel skall utföras så att den blir stabil. Hänsyn skall tas till eventuell fortsatt hantering.

Åtgärder skall vidtas så att inte föremål som finns ovanför arbetsplats rasar ner på denna. Så långt som möjligt skall undvikas att hängande last förs över plats där person befinner sig. På plats där hängande last förekommer skall finnas tydliga anslag som varnar för detta.

Om det behövs skall gods och andra föremål hållas på plats med lämplig skyddsanordning mot ras t.ex. förankring eller stötta.

STANDARDER OCH NORMER

Standarder förenklar våra liv i så hög grad att vi lägger märke till dem först när de inte finns.

Svenska SS standarder och Svensk/Europeiska SS-EN standarder används som riktlinjer till hur kontroll, material, uppbyggnad, krav och säkerheten för ställage och utrustning kring ställage är uppbyggt. Läs mer på SIS.

SS och SS-EN standarder samt arbetsmiljöverkets författningssamlingar är riktlinjerna för en certifierad besiktare enligt DNV. En kostnadseffektiv kompetens till en arbetsgivare att hålla en säkrare arbetsmiljö.

VÄNTA INTE!

Behöver ni hjälp eller rådgivning om besiktningar av era inredningar?

Har ni lagerpersonal som behöver ett informationsmöte om funktionen och säkerheten runt ställage?

Kontakta KJK

VÄLKOMMEN!